Oposiciones Auxiliar Administrativo en Barcelona - en Barcelona.
Oposiciones Auxiliar Administrativo en Barcelona.

Publicar Anuncio Gratis

Oposiciones Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública

Oferta | Oposiciones Auxiliar Administrativo en Barcelona

Anunciado por MasterD (profesional)
estadísticas  |  Votar al anunciante |  


Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA para poder cursar la oposición
Nivel de estudios necesario: GE/ GSE/FPI y superiores
"EL CENTRO NO ADMITE SOLICITUDES DE MENORES DE 18 NI MAYORES DE 50 AÑOS"


Las Oposiciones a Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals son semipresenciales.

Aprofita aquesta oportunitat i aconsegueix un treball fix, amb bon horari i gaudeix d’ estabilitat. A més tens possibilitats de promoció interna.

Vols una feina estable a Catalunya? Fes-te auxiliar administratiu de l’administració pública

Et regalem un curs d’ office, on s’inclouen 3 cursos multimèdia de Word, Excel i Access que et seran molt útils per a aprovar aquestes oposicions.

Què més pots demanar?

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Classes en directe
Sessions en directe amb el teu professor

Experts en Oposicions
Més de 20 anys preparant Oposicions

Activitats en el teu centre
Individuals i en grup

Prepara qualsevol convocatòria
De tots els organismes i categories

Vídeoclasses 24 hs
Accés a totes les classes en vídeo

Requisitos

Requisitos generales
-Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
-Tenir complerts 16 anys d’edat.
-Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
-No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
-No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
-No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
-No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
-Tenir el certificat de nivell exigit (nivell C). Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.


¿Desea añadir algún comentario sobre el anuncio? Comente el anuncio pulsando aquí.
   Fecha de publicación del anuncio: 20/04/2018
   Más anuncios en esta categoría